KEM-ATSZ Elnökségének szakmai beszámolója

( 2011. február 9 – 2012. április 1. )

  1. Az Elnökség munkája
  2. Az Elnökség kapcsolata a klubokkal, szakosztályokkal
  3. Az Elnökség kapcsolata a regionális és országos vezetéssel
  4. Megyei bajnokságok
  5. Megyei versenyek
  6. Az utánpótlás helyzete
  7. Az Elnökség kapcsolata a médiával és a weblap
  8. A sportág népszerűsítése, a tömegbázis erősítése
  9. Gazdálkodás

Az Elnökség munkája

Megalakulása óta a feladatok ésszerű megosztásával, megfelelő mértékű hatáskör- és felelősség delegálással végzi munkáját az Elnökség. A rendszeres telefonos és email kapcsolat mellett, ha a feladat úgy kívánta, többször folytattunk elnökségi megbeszélést ( 2011.02.15. Szomód, 2011.04.15. Dorog ). A szezonok kezdetén és végén – az operatív feladatok elvégzése érdekében – kibővített elnökségi értekezleteket tartottunk ( 2011.06.13. Szomód, 2011.08.18. Tata, 2012.01.13. Tata ), ahová a tagegyesületek vezetőin kívül a régiós vezetőt is meghívtuk. Az elnökségi tagok közötti munkakapcsolat jó, az esetlegesen felmerülő nézetkülönbségeket megfelelően tudtuk kezelni, az Elnökség kifelé határozott és egységes álláspontot képvisel. Valamennyi elnökségi tag a rábízott állandó és alkalmi feladatot nagy lelkesedéssel, precízen elvégzi. ( Pósfai Zsolt: A liga koordinálása és a weblap kezelése, Volenszky István: B liga koordinálása és versenyszervezés, Takács Jenő: utánpótlásért felelős vezető és versenybíró, Kara Tibor: versenybírói- és egyéb  feladatok, Lukács Csaba: elnöki feladatok ) Az elmúlt egy évben az elnökségi tagok munkájukért a megyei szövetségtől sem tiszteletdíjat, sem költségtérítést nem vettek fel, feladatukat társadalmi munkában végzik, saját telefonjukat, autóikat használva. ( Nagyságrendet érzékeltető adat: csak az elnök a 2011.02.09-2012.04.01. közötti időszakban több mint 3000 km-t tett meg autóval megyei pingpongos elnöki kötelezettségeinek eleget téve. 430 ft/l-es átlag benzinárral és 9 ft-os APEH normával számolva ez több, mint 150.000 Ft. költséget jelentene… ). Az Elnökség többségi döntése alapján ez csak akkor fog megváltozni, ha erre külön anyagi erőforrás teremthető. Ezt figyelembe véve az Elnökség tagjainak terhelésében az ésszerűség komoly szerepet kell hogy játsszon. Az elmúlt időszakról elmondható, hogy minden olyan szakmai felkérésnek, meghívásnak eleget tettünk, amely eljutott az Elnökséghez.

Az Elnökség kapcsolata a klubokkal, szakosztályokkal

Az Elnökség megalakulásakor az egyik sürgős feladat volt a kapcsolat kiépítése és elmélyítése a tagegyesületekkel. Ennek érdekében az első félévben az elnök szinte valamennyi megyei szakosztályhoz elment. Általában edzéseket, bajnoki mérkőzéseket, szezon – évzáró rendezvényeket használt fel a tájékozódásra, a személyes kapcsolatok ápolására. Az egyesületek többsége felől érkező pozitív fogadtatás megkönnyítette a munka beindítását. Az egyesületek többségével az Elnökségnek szoros, korrekt – és a közös ügyek megoldását illetően – eredményes kapcsolata van. A 18 megyei tagegyesület sokféle egyéni és közösségi érdeket artikulál. A régi sérelmek nem múlnak el nyom nélkül, vannak most kialakult – vélt vagy valós – nézetkülönbségek is, így „természetes”, hogy az Elnökség megítélése nem minden egyesület, egyesületi vezető felől pozitív. Az Elnökség az eddig kialakult gyakorlatot szeretné követni: a felmerülő problémákat akkor és ott, amikor és ahol kialakul, és azzal szeretné megoldani, akire az tartozik. Valamennyi ügyet nyíltan, de a személyiségi jogokat tiszteletben tartva igyekszik megoldani. A kibővített elnökségi értekezletek létszámát ( 2/3-ot meghaladó részvétel ) és azok konstruktivitását figyelembe véve elmondható, hogy az Elnökség törekvése, tevékenysége az egyesületek döntő része számára elfogadható, támogatandó. Sikerként könyvelhetjük el, hogy az elmúlt egy évben az eddig inaktív egyesületek, térségek vissza/bekapcsolódtak a megyei pingpongos vérkeringésbe, és sok segítséget nyújtanak az Elnökség munkájához! ( pl. Dorog, Tokod, Esztergom, SPAR, THAC, Annavölgy ) Vannak „kitartó” egyesületek is, akik évek óta önzetlenül segítik a megyei pingpong életben tartását, fejlesztését, gyakran saját anyagi forrásaikat erre a célra áldozva. ( Ács, Pilismarót, TASE, ETERNIT ). Ennek köszönhetően árnyaltabb kép alakult ki, ami a versenyek helyszíneit illeti, de a fő szempont sajnos az anyagi oldal marad, vagyis azokat a versenyhelyszíneket tudjuk preferálni, ami a Szövetség számára nem, vagy kevés anyagi áldozattal jár. Azt sem kell véka alá rejteni, hogy vannak egyesületek, amelyek bizalmatlanok az Elnökséggel. Az sem baj, ha adódnak konfliktusok is. Az elmúlt kb. másfél évben az Elnökség a vitás kérdésekben mindig azt az álláspontot képviselte, amely legjobb tudása szerint a megyei asztalitenisz érdekeit erősíti. Ennek rendelte alá az egyesületi és egyéni érdekeket is, és ezt kívánja követni a jövőben is.

Az egyesületekkel történő kapcsolattartás ma már elengedhetetlen csatornája az internet. A társadalmi munka jellegéből fakadóan az Elnökség tagjai komoly leterheltség mellett végzik munkájukat. Postai levelezésre az Elnökségnek sem ideje, sem anyagi erőforrása nincs. Elvárható igény talán, hogy minden egyesület, szakosztály rendelkezzen az internetes kapcsolattartáshoz szükséges személyi és materiális feltételekkel. Az országos és regionális gyakorlat is megerősíti az Elnökség ilyen irányú törekvéseit. A jövőben szeretnénk tovább szélesíteni azt a tartalmat, amely ezen a csatornán keresztül működik a megyei vezetés és az egyesületek között.

Az Elnökség kapcsolata a regionális és országos vezetéssel

A megyei Elnökségnek egy gyökeresen átalakuló rendszerbe kell beintegrálódnia. A most kialakuló régiós rendszer feladat- és hatásköre folyamatosan bővül, változik, amely minden eddiginél nagyobb hatással van a megyék életére. Az NB-s bajnokságok átszervezése, az egységes versenyrendszer és ranglisták felállítása, bevezetése megannyi feladatot és állandó kapcsolatot jelent a régiós vezetéssel. Agócs Józseffel – Közép-Dunántúli régió vezetője – jó, kölcsönös előnyökön alapuló és hatékony munkakapcsolat alakult ki. Több kibővített értekezleten, személyes találkozón sikerült kialakítani egy szoros kommunikációra épülő, kollegiális viszonyt. Ennek eredményeként a 3 megye asztalitenisz eseményeit összefogó régió kezd megtelni tartalommal, cserébe a megyék is erős képviseletet kapnak az országos szintű ügyekben, megbeszéléseken. Ennek már látható eredményei is vannak: régiós utánpótlás versenyek a megyében, sikeres pályázatok a MOATSZ-nál. Tovább kell finomítani Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megye versenyrendszerét, több és erősebb személyes és egyesületi kapcsolat kell, mert az anyagi lehetőségek beszűkülésével, romlásával a földrajzi közelség szerepe fel fog értékelődni a jövőben. Törekedni kell az összhangra, hogy a megyei szövetségek ne gyengítsék egymást a rendezvények egymásra szervezésével.  Kihasználatlan területek vannak az utánpótlás képzésben és a senior szakág területein is ( meghívásos versenyek, közös edzőtáborok ).

A MOATSZ és a megyei vezetés kapcsolata kifejezetten jónak mondható. Az ezer sebből vérző, anyagi és emberi erőforrás hiánnyal küszködő országos szövetség igyekszik támogatni a megyei vezetés törekvéseit. A megyei vezetés pedig komolyan veszi a szervezeti tagságból adódó kötelezettségeit. A személyes találkozók mellett a több lépcsős elnök/ség választás minden eseményén, a közgyűlésen is képviseltette magát az Elnökség, sőt társadalmi munkában a World Tour magyarországi eseményének szervezésében is részt vett. ( 2011.04.01. Tata, 2011.04.17. Dorog, 2011.04.28. Veszprém, 2011.05.26. Budapest, 2011.09.15. Budapest, 2011.10.04. Budapest, 2012.01.07. Tata, 2012.01.19-21. Budapest ) A Komárom-Esztergom megyei Utánpótlás Centrum támogatása mellett a SPORT 21 program keretében meghirdetett pályázaton a kiemelten támogatott megyék közé tartozott megyénk, amelynek eredményei a tömegbázis bővítésében lesznek érezhetők. Negatívumként éltük meg, hogy a MOATSZ versenybírósága nem tudta támogatni a THAC NB III –as osztályozóra irányuló pályázatát. Meggyőződésünk, hogy mind a megyei, mind a régiós asztalitenisz érdekeit ennek pozitív elbírálása jobban szolgálta volna a jelenlegi helyzetnél. Különösen annak az információnak a tudatában, hogy az egyik feljutó – és a szezon elején is terem gondokkal küzdő – csapat 5 fordulóval a vége előtt visszalépett a bajnokságtól…

Megyei bajnokságok

A felnőtt megyei csapatbajnokságokat – a hagyományoknak és az ésszerű lebonyolíthatóságnak köszönhetően – két csoportba osztva  ( A és B liga ) szerveztük meg. A liga: TASE II., Eternit Építők SE, Dorog SE, Esztergomi ASE II., Kisbéri Vállalkozók SE, Ácsi Kinizsi SC I., MÜTF SE, Leányvár SE, Máriahalom KSK, Szomód SE, THAC I. Az A liga bővítése a szabályoknak és a kibővített elnökségi ülés határozatának megfelelően helybetöltő során történt ( 2011. 09.02. Ács ), ahol a kisbéri és tatai csapat szerzett jogot az indulásra.  B liga mezőnye: Annavölgyi Bányász SE, Pilismarót KSK, Mogyorósbánya, Ácsi Kinizsi SC II., Vértesszőlős SE I. és II., Tardos Hegylakók I. és II., THAC II. Leányvár SE II. Eternit Építők SE II. Örvendetes, hogy a romló anyagi és infrastrukturális körülmények ellenére a bajnokságokban az induló csapatok létszáma nem csökkent, hanem emelkedett ( Vértesszőlős II., Tardos II., Eternit II., THAC II. ). Az országos statisztikai adatok szerint ( forrás: www.moatsz.hu ) mind a felnőtt csapatok, mind a felnőtt aktív játékosok létszámát tekintve megyénk az első hatban szerepel a megyei rangsorban! Az Elnökség valamennyi újonnan induló csapatot igyekszik támogatni, miközben szeretné megőrizni tradicionális tagegyesületeit is. Az utánpótlás nevelés támogatásán keresztül több egyesület kapott és kap jelenleg is támogatást a megyei vezetéstől. ( Vértesszőlős, Annavölgy, Leányvár, THAC ) Igyekszünk újabb helyszíneket bekapcsolni a bajnokságba, miközben szeretnénk megőrizni a régieket is.

A bajnoki mérkőzések szervezésében a szabályszerűség és a kellő rugalmasság helyes arányát igyekeztünk megtalálni és fenntartani. A szezonok játékheteinek meghatározásában az érintettek kéréseit és javaslatait maximális figyelembe vettük. Bízunk a sportszerű viselkedésben, nem szeretnénk a túlszabályozás hibájába esni, de néhány csapat hozzáállása nem segíti az Elnökség ilyen irányú tevékenységét. A le nem játszott mérkőzések rontják a megyei csapatbajnokság szakmai megítélését. A jövőre vonatkozó legfontosabb tapasztalat, hogy minden csapatnak át kell gondolni a bajnokságban való indulás kötelezettségeit, a megfelelő játékos állományt, a megfelelő szintet, az ehhez szükséges elhivatottságot és motivációt. A megfelelő működéshez elegendő szabályunk van, ezeket csak be kell tartani! A csapatok között kialakuló érdek- és nézet különbségekbe, vitákba csak akkor avatkoztunk be, ha azok veszélyeztették a bajnokságok lebonyolítását. A kialakuló szilánkok mellett jellemzőbb volt a csapatok rugalmassága, amely elengedhetetlen az egyes szakosztályokat sújtó problémák megnyugtató megoldásában ( pl. Leányvár, Tardos, Pilismarót időszakos teremgondjai stb. ), figyelembe véve a játékosok amatőr státuszát.

A Megyei A liga színvonaláról elmondható, hogy erős, jó színvonalú a bajnokság. Ezt igazolja, hogy több csapatnál játszanak komoly, NB-s múlttal rendelkező játékosok. Jelenleg 2-3 olyan megyei csapat is van, amelynek nem lennének kiesési gondjai az NB III. Közép-dunántúli csoportjában. Üde színfolt az idén felkerülő leányvári és kisbéri csapat helytállása ebben az erős mezőnyben. A THAC I. csapatának a megyei bajnokságban való kényszerű szereplése nem feltétlenül tesz jót sem az egyesületnek, sem a megyei pingpongnak, de erről legkevésbé az érintettek tehetnek.

A megyei B liga működése jó lehetőség a fiatal és a „kevésbé” fiatal pingpongosok számára is. A pályafutásukat most kezdő megyei reménységek versenyzési lehetőséghez, rutinhoz jutnak, míg az idősebb generáció példamutatással ápolhatja sportbaráti kapcsolatait az egészségmegőrzés elsődleges célja mellett. Az Elnökség ösztönzi a megyében fellelhető kezdeményezéseket, hogy induljanak el a szervezett bajnokságban ( pl.: Naszály, Csolnok ). Egy-két év leforgása alatt remek közösségek, műhelyek alakulhatnak ki ezekből a kezdeményezésekből ( lásd Annavölgy, Leányvár, Tardos )!

Az Elnökség döntésének helyességét igazolják vissza a tagegyesületek, amely a két bajnokság külön koordinátorral való működését eredményezte. A koordinátorok naprakész információkkal, rugalmasan oldják meg a felmerülő kérdéseket, problémákat és képviselik az Elnökségben a ligákhoz tartozó csapatok érdekeit.

Megyei versenyek

Az Elnökség feladatkörébe a csapatbajnokságok ( felnőtt és utánpótlás ) mellett a megyei egyéni bajnokságok megszervezése tartozik. A felnőtt egyéni bajnokságok esetében az volt a cél, hogy az előző évek negatív gyakorlatával szemben minél szélesebb körét sikerüljön bevonni a megyei asztalitenisz társadalomnak ezekbe az eseményekbe. A verseny megítélésének jót tett, hogy az idei évtől országos ranglista pontokat kapnak a verseny helyezettjei, cserébe egységesen februárra kerültek a megyei egyéni bajnokságok. Mind a 2011. évi dorogi ( 2011.04.17. Dorog ), mind a 2012. évi pilismaróti verseny ( 2012. 02.26. Pilismarót ) jó reklámja volt a sportágnak, hűen tükrözte Komárom-Esztergom megye asztalitenisz sportját. Az Elnökség és a csapatvezetők közös erőfeszítésének köszönhetően a megyei szakosztályok 95%-a képviseltette magát ezeken a versenyeken. A remek hangulat mellett élvezetes pingpongot láthattak az érdeklődők. Ezeket a versenyeket használtuk fel arra is, hogy a pingpongos közösségünk kiemelkedő alakjait köszöntsük. Úgy éreztük, hogy évtizedes munkásságuk méltó elismerése csak a teljes közösség jelenlétével történhet meg! Ezt a gyakorlatot szeretnénk a jövőben is folytatni. A helyszín kiválasztásánál szempont volt a megfelelő asztalszám és az, hogy lehetőleg több helyszínt be tudjunk vonni versenyrendszerünkbe. Mind a dorogi, mind a pilismaróti házigazdák jelesre vizsgáztak a verseny feltételeinek és a kiváló versenylégkör megteremtésében.

Az utánpótlás egyéni bajnokságok ( 2011. 04.10. Pilismarót, 2012.02.12. Tata ) korrekt, jó versenyek voltak. Megbízható képet adtak a megyei utánpótlás nevelésről, feltárva annak örömteli és elgondolkodtató helyzetét, jelenségeit egyaránt. Az általános társadalmi-, és sportági problémákra itt nem szeretnék kitérni. Örömteli a résztvevők létszámának emelkedése, de össze sem hasonlítható a két-három évtizeddel ezelőtti létszámokhoz!

Az Elnökség megalakulásakor deklarálta, hogy minden olyan megyei szervezésű versenyt támogat, amely az érvényben lévő versenyszabályzatnak megfelel és amelyik nyitott a megyei asztalitenisz társadalom irányába. Legtöbbször szakmai és anyagi támogatást – kupák, érmek, labdák – (Megyei Felnőtt TOP 12 B liga Pilismarót 2011. 05.19.; Megyei Felnőtt TOP 12 A liga 2011.05.21 . NyergesújfaluJunior TOP 12 Komárom 2011.06.11.; III. Húsvét Kupa Vértesszőlős 2011.04.30. ), ritkábban szakmai segítséget ( Hartmann Kupa 2011.12.11. Ács, Eternit Kupa 2011.11.27.; WESTCAST KUPA Tatabánya 2011. 09.25.) nyújtottunk a versenyekhez. Csak azokat a versenyeket tudtuk szerény anyagi ráfordítással támogatni, amelyek nem voltak nevezési díjhoz kötve.

További célunk volt, hogy színesítsük a palettát: minden megyei játékos találja meg a neki megfelelő szintű versenyt. Örömünkre szolgált, hogy a Megyei A és B ligás TOP 12, a Megyei A ligásoknak szóló ácsi Hartmann, az NB-seket is váró nyergesi ETERNIT Kupa, a Megyei B ligásokat invitáló vértesszőlősi Húsvéti torna mellett Ifjúsági TOP 12 versenyt, Regionális Utánpótlás versenyeket ( Újonc Regionális verseny Pilismarót 2011.12.; I. Grill & Coctail Kupa Regionális Ifjúsági verseny 2011.11.20. Tata ), Országos Senior Ranglista Versenyt (WESTCAST Kupa Tatabánya) is rendezhettünk, illetve támogathattunk. Remekül szolgálja a megyei pingpongos érdekeket is a rendszeressé váló esztergomi Amatőr Verseny ( Esztergom 2011.03.06., 2011.10.30., 2012.02.15., ) ahová a régión kívülről is érkeztek versenyzők. A KEM-ATSZ szerény éves költségvetése nem teszi lehetővé, hogy minden versenyt anyagilag támogassunk, de az előbb megfogalmazott elveket szeretnénk a jövőben is gyakorlatba ültetni.

Az utánpótlás helyzete

A 2011 februárjától eltelt egy év a megyei utánpótlás helyzetében alapvető változást nem hozott, talán csak helyben járásról beszélhetünk, ami az ismert viszonyok között lehet, hogy pozitív hír.

A megyei utánpótlás csapatbajnokságba benevezett csapatok közül sajnos kettőt törölni kellett (Esztergom, Szomód), mert kétszer nem jelentek meg a fordulók színhelyén. Így a 8 csapatos “A” csoport mellett a “B” csoportban csak hat csapat játszik. A két csoportos megyei utánpótlás csapatbajnokság rendszere jól bevált, az erőviszonyoknak megfelelő eredmények születnek. Nem okoz aránytalan leterheltséget az egyesületeknek, jól beilleszthető a regionális és országos versenynaptárba. Az Elnökség irányítása alatt működő versenyekhez az érintett klubok adnak helyszínt. Ahogy az idei évben, úgy jövőre is az egykori világbajnok, a Svájcban élő Takács János támogatásából származó labdákkal folyik a megyei utánpótlás képzés, versenyeztetés.

A két éve Vértesszőlősön beindított MUPC Tatán való további tevékenysége biztosított, talán a tevékenység átrendeződése lehet említésre méltó. A fiatal, kezdő játékosok bevonása úgy látszik inkább edzőtábor(ok) szintjén valósítható meg, mert a rendszeres, heti edzéslátogatás anyagi vonzata a mai költségek mellett jelentős teher és ezt nem tudják sem a szakosztályok, sem a szülők vállalni. Ennek szellemében kezdtünk hozzá az annavölgyi „ kihelyezett tagozat” munkájához, ahol heti egy alkalommal tudunk a kistérségből érkező gyerekeknek edzést tartani.

A megyében több helyen is vannak fiatal kezdő versenyzők, őket kihelyezett, célirányosan szervezett egy hetes, összevont edzőtáborokkal lehetne tovább tanítani. A jelenlegi gazdasági helyzetben mindenképpen a közös szervezésű, jól menedzselt rendezvények hozhatnak javuló eredményeket. Erre volt kísérlet a Tatán rendezett húsvéti edzőtábor, ahol a napi két edzés mellett elméleti képzésre is volt lehetőség. A minőségi szakmai munka kiscsoportos képzést feltételez, de az egyik invitált klub így sem akart élni a lehetőséggel.

Az megyei utánpótlás egyéni bajnokságok rendben zajlottak, talán csak az említhető meg, hogy az egész megyében 4-5 (!) aktív utánpótlás korú leány versenyez. Ezért a fiú versenyszámok voltak inkább tükrei a megyében folyó utánpótlás nevelésnek.

Az egyéni régiós versenyek megrendezése megyénkben jól sikerült (újonc és ifjúsági), talán az időpontok egyeztetése terén kell körültekintőbben eljárni, hogy a mi versenyeink ne ütközzenek más megyei versenyekkel!

A továbblépés fontos feltétele lenne a tömegbázis növelésén túl a gyerekekkel foglalkozó felnőttek, edzők folyamatos és szakszerű képzése. Megfelelő és megalapozott igény esetén a szervezési feltételek mellett a finanszírozás kérdésében is tudna segíteni az Elnökség!

A szűkös anyagi háttér ellenére az Elnökség prioritásként kezeli a megyei utánpótlás támogatását. Ezt igazolja a Junior TOP 12 mezőnyének kiosztott JOOLA felszerelés, a régi elnökségtől megörökölt használt borítások és ütőfák kiosztása az utánpótlás korú játékosok között, illetve minden olyan megyei rendezvény támogatása, amely az ő képzésüket helyezi előtérbe. Ezt a gyakorlatot a jövőben is szeretnénk megtartani.

Az Elnökség kapcsolata a médiával és a weblap

Az Elnökség megalakulásakor feladatként tűzte ki a helyi ( megyei ) médiával való kapcsolat javítását, a megyei asztalitenisz eseményeinek és eredményeinek rendszeres megjelenését a különböző írott és elektronikus sajtóban. A személyes megbeszéléseknek, találkozóknak köszönhetően a 24 Óra rendszeresen közli a megyei NB-s csapatok eredményeit, meccsösszefoglalóit csakúgy, mint a megyei asztalitenisz élet kiemelkedő eseményeit, különös tekintettel az utánpótlás versenyekre. Elmondható, hogy nincs olyan jelentős megyei eredmény, amelyről – ha néha több-kevesebb unszolásra is – ne adnának tájékoztatást. Több helyi TV-ről tudunk ( pl. Esztergom, Tata ), amely rendszeresen műsorra tűzi a helyi asztalitenisz élet eseményeit. Ezt a gyakorlatot korrekt és naprakész információ közléssel, személyes kapcsolattal kell a továbbiakban is csiszolni, erősíteni. A kis hal is jó hal –elvet szem előtt tartva minden ilyen megjelenésnek, tájékoztatásnak örülni kell, nem szabad a kiemelt ( média ) sportágakkal összehasonlítani a mi lehetőségeinket!

Az Elnökség ilyen irányú törekvéseit, eltökéltségét mutatja, hogy kiemelt figyelmet fordított a tagegyesületek megfelelő informálására az aktuálisan frissülő honlap fejlesztésével, feltöltésével. A naprakész és megbízható információ szolgáltatás rendszere és működési feltétele kiépült, működik. Köszönhetően néhány lelkes és hozzáértő megyei pingpongos segítőkészségének ( Pósfai Zsolt THAC, Baloghy Péter MÜTF, Rubin Gábor Szomód SE ) , erre az Elnökség az elmúlt időszakban nem költött. A tárhely és domain név költségén kívül a működést sem terheli egyéb költség. Ha a szakosztályok nagyobb fegyelemmel tennének eleget tájékoztatási kötelezettségüknek, akkor még gyorsabban jutnának el a friss információk, eredmények az érdeklődőkhöz. Köszönet illeti azokat a sporttársainkat, akik eredmények „nem hivatalos” közlésével, beszámolókkal teszik színesebbé a honlapot. Az Elnökség szerint ma nincs olyan lényeges tartalom ( versenynaptár, elérhetőségek, aktuális táblázatok, versenykiírások, meghívók, szabályzatok ), amely ne jelenne meg vagy ne lenne megtalálható a honlapon. Csak a friss hír a hír – szabálynak eleget téve igyekeztünk a lehető legrövidebb időn belül beszámolni az aktuális eseményekről. A honlap látogatottsági adatait ismerve sokan használják az itt megszerezhető információkat a megye határain belül és kívül is. A 2011-ben meghirdetett és azóta is működő TIPPONG 21 elnevezésű tippelős „verseny” sikere is bizonyítja, hogy igény van az ilyen típusú kapcsolattartásra is. Az ebbe fektetett energia és anyagi ráfordítás kamatozódik a megyei asztalitenisz közösség összetartásában, kohéziójában.  Örömmel vettük, hogy a tippelős játék 2012-ben Árendás Márk ( Tardos Hegylakók ) felügyelete alatt folyik tovább.

A sportág népszerűsítése, a tömegbázis erősítése

Harminc évvel ezelőtt kb. 65 ezer igazolt versenyző szerepelt a magyar asztalitenisz különböző szintű bajnokságaiban, versenyein. Ma ez a szám alig haladja meg a 6500 főt! Tragikus, a sportág szempontjából kilátástalan helyzet okaira nem tisztem részletesen kitérni. Az Elnökség a jelenlegi helyzet elemzésekor arra a következtetésre jutott, hogy saját emberi és anyagi erőforrásaira kell támaszkodnia, nem várhatja a megoldást az országos szövetségtől, az állami sportszervektől. A pénz- és szakemberhiány az egész magyar sportra igaz, ez alól sajnos az asztalitenisz sem kivétel. Amikor az olimpia évében a válogatottak versenyeztetésére, ellátására is nehéz megteremteni a minimális feltételeket, akkor el lehet képzelni, hogy az alacsonyabb szintekre, az amatőr sportra mennyi jut. Nem marad más lehetőség, mint a helyi energiák mozgósítása, az egyéni kreativitás előhívása és ösztönzése a kisebb közösségekben. Az Elnökség az elmúlt egy évben igyekezett erre a stratégiai feladatra is koncentrálni. A sportág népszerűsítése, a tömegbázis erősítése már elodázhatatlan! Ha nem teszünk valamit az utolsó órában, akkor 20 év múlva nem lesz, aki ezt a sportot szervezetten és versenyszerűen űzze. Ennek érdekében különböző népszerűsítő rendezvényeket szerveztünk, illetve vettünk azokon részt. Ilyen volt pl. a komáromi Mozdulj Komárom! és az Olimpia Brigetióban elnevezésű 2 napos rendezvény asztalitenisz versenyének és bemutatójának szervezése és lebonyolítása ( 2011.06.10-06.11. Komárom ). Két általános iskolában is tartottunk játékos bemutatót ( 2011.03.04. Bozsik J. Általános Iskola, Komárom és Angyalffy Általános Iskola, Naszály 2011.12.08. ), amelyek tapasztalatairól a honlapon beszámoltunk. A MOATSZ segítségével sikeresen pályáztunk a SPORT 21 programhoz, amely segítségével 3 általános iskola kapott 2-2 asztalt és az ehhez szükséges felszereléseket. Olyan helyszíneket választottunk a pályázat során, ahol az iskolai használat után a felszerelések a helyi szakosztályok munkáját is segítik. Az iskola pingpong népszerűsítése érdekében az Elnökség további 3 használt asztalt juttatott el baji, a naszályi és a tatai Fazekas úti Általános Iskoláknak. Mindhárom helyen olyan testnevelők dolgoznak, akik vállalták – és akik garanciát is jelentenek! – az asztalitenisz beépítését az iskolai testnevelésbe. Hasonló célok vezérelték az Elnökséget, amikor magára vállalta az általános iskolai Diákolimpia megyei megszervezését. A megyei döntő ( 2012.01.26. Nyergesújfalu ) lebonyolítása előtt Tatán ( 2011.12.15. ) és Annavölgyön ( 2011.01. 19.) kistérségi versenyt rendeztünk, ahol az indulók létszáma meghaladta a 40-40 főt. Csak ennek a versenysorozatnak köszönhetően több gyereket igazoltak le azok az egyesületek, akik felismerték a versenyben rejlő lehetőségeket. Ez úton is köszönet illeti mindazokat, akik támogatták a versenyek lebonyolítását!

Gazdálkodás

 

A gazdálkodásról szóló tényszerű beszámolót a KEM-SZÖSZ által elkészített közhasznúsági jelentés tartalmazza, amely a Közgyűlésen lesz megtekinthető.

VÁLTOZÁS!  A HÍREK  menüpont alatt  – KEM-ATSZ pénzügyi beszámoló 2011. évről – már megtalálható a  2011. évi eredmény levezetés és a mérleg.

 

Tata, 2012. április 12.

Lukács Csaba, KEM-ATSZ elnök